ZÁPIS DETI DO MATERSKEJ ŠKOLY

08.03.2013 16:17

 

 Zápis detí do materskej školy

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre Materskú školu v Liesku oznamuje rodičom, ktorých detí v školskom roku 2013/2014 majú navštevovať materskú školu,  že zápis sa uskutoční v mesiaci marec                       

od   01.marca 2013    do     31.marca 2013

         Pozor !

!!!       Deti, ktoré navštevujú materskú školu teraz sa nezapisujú     .!!!

            Prihlášku rodič dostane v materskej škole. Po jej dôkladnom vyplnení  ju  potvrdí u všeobecného lekára pre deti a dorast, priloží prefotenú do kartičku poistenca (dieťaťa) a uvedené doklady odovzdá v materskej škole do 31.03.2013.

Do materskej školy sa prijímajú deti od troch do šiestich rokov (výnimočne od dvoch rokov). Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

         Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

         Rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka 2013/2014 dostane rodič  najneskôr do 30.05.2                                                                  

                                                                                                     Dreveniaková Anna

                                                                                               zástupkyňa riaditeľa pre MŠ